• Telefon
  • +355 695211626

ADISA FIER

Në këtë institucion GE&D ka kryer të gjitha punimet për infrastrukturën IT (Rrjeti Kompjuterik), sistemin CCTV IP, sistemin kundra vjedhjes për amjentet e rezervuara, instalim i akses kontrollit (Stand alone), instalimin e sistemit të dedektimit të zjarrit si dhe infrastrukturë e telefonisë. Projekti u mbyll brënda të gjitha afateve të përcaktuar në k  ontratë.

Sisteme SigurieRrjeti kompjuterik